Memorandum ini meliputi maklumbalas FOMCA ke atas Cadangan Sikm Perlindungan Insurans Motor bagi Kecederaan Anggota dan Kematian Pihak Ketiga untuk pertimbangan pihak tuan dalam perencanaan Perlindungan Insurans Motor Pihak Ketiga yang mantap. FOMCA dijemput menghadiri taklimat oleh BNM pada 15hb April 2010 berhubung Cadangan Sikm Perlindungan Insurans Motor bagi Kecederaan Anggota dan Kematian Pihak Ketiga.
1. Tajuk
Perlindungan Insurans Motor Asas bagi Kecederaan Anggota dan Kematian Pihak Ketiga membawa tanggapan bahawa perlindungan adalah asas dan mungkin tidak memberi perlindungan yang mencukupi kepada pengguna dan juga kepada pihak insuran untuk tidak menepati satu asas perlindungan yang wajar. Oleh yang demikian adalah dicadangkan supaya perkataan Asas digantikan dengan Standard untuk merujuk kepada perlindungan insuran motor pihak ketiga ini.

2. Komponen-komponen Perlindungan Insuran Pihak Ketiga
Perlindungan Insuran Motor Pihak Ketiga meliputi,
− perlindungan harta pihak ketiga
− perlindungan kecederaan anggota dan kematian pihak ketiga (TPBID)
3. Masalah-Masalah Tuntutan Insuran Pihak Ketiga
Kadar premium tidak dikaji seiringan dengan kos perlindungan yang telah meningkat sejak 1978 bila kali terakhir kadar dikajisemula.
Tuntutan perlindungan Kecederaan Anggota dan Kematian Pihak Ketiga pada tahun 2008 adalah 2.67 kali ganda daripada premium yang dikutip.
Tuntutan perlindungan Kecederaan Anggota dan Kematian Pihak Ketiga juga mengambil masa yang terlalu lama untuk dilunaskan oleh pihak syarikat insuran.
Berdasarkan perangkaan BNM, terdapat 10.8 juta polisi insuran motor dan takaful motor pada tahun 2009. Pada tahun yang sama, pihak Malaysian Motor Insurance Pool (MMIP) yang ditugaskan untuk menyediakan polisi insuran motor telah mengeluarkan 102,816 polisi yang merupakan kurang dari 1% daripada keseluruhan pemegang polisi insuran motor di negara ini.

Penglibatan pihak peguam dalam pertikaian tuntutan perlindungan Kecederaan Anggota dan Kematian Pihak Ketiga menimbulkan masalah kelewatan keputusan pihak syarikat insuran yang pertikaikan kadar-kadar yang dituntut.
Penglibatan pihak peguam yang juga terlibat secara langsung membiayai keperluan awal pihak-pihak menuntut sambil menunggu kelulusan tuntutan mengwujudkan keadaan yang tidak sihat bila kadar tuntutan diluluskan/diputuskan tidak dapat meliputi tuntutan yuran guaman yang serta bayaran pendahuluan yang diberikan oleh peguam.
Proses tuntutan kerosakan harta pihak ketiga tidak diuruskan secara telus dan bertanggungjawab sepertimana diuruskan ke atas tuntutan insuran komprehensif di bawah pangkalandata Motordata Research Consortium Sdn Bhd (MTC) yang dilantik oleh Bank Negara Malaysia di bawah JPI/GPI Garis Panduan Amalan Peneyelsaian Tuntutan Insuran untuk mengawal fraud dan pengurusan risiko.

4. Cadangan
a. PERLINDUNGAN KECEDERAAN ANGGOTA DAN KEMATIAN
Komponen perlindungan kecederaan anggota dan kematian (BID) dari insuran pihak ketiga dan komprehensif harus digabungkan dalam satu dana diuruskan oleh suatu badan berkanun (NewCorp) seperti PERKESO untuk memastikan semua pihak yang terlibat dalam kemalangan mendapat perlindungan serta merta dengan rawatan, pemulihan, latihan serta pencen ilat. Ini adalah penting ke atas menyatukan semua bentuk pembiayaan perkhidmatan kesihatan.
Semua tuntutan kecederaan anggota dan kematian harus ditujukan terus kepada NewCorp tanpa perlukan pihak ketiga.
Sebarang pertikaian ke atas keputusan tuntutan NewCorp dirujuk kepada Biro Pengantaraan Kewangan (FMB) untuk pertimbangan atau pihak menuntut membawa tuntutan ke mahkamah.
b. PERLINDUNGAN HARTA PIHAK KETIGA
KENDALIKAN OLEH INDUSTRI
Memandangkan bilangan pemegang insuran motor pihak ketiga adalah kurang dari 1% daripada keseluruhan pemegang polisi insuran motor dan dalam masa pihak kerajaan berusaha untuk mengurangkan semua bentuk subsidi dan campur-tangan kerajaan dalam pasaran adalah tidak wajar perkhidmatan perlindungan insuran pihak ketiga diambil-alih oleh pihak kerajaan atau mana-mana agensi kerajaan.
Semua perkhidmatan perlindungan insuran motor harus dikelolakan oleh pihak industri dengan kadar premium ditentukan oleh pasaran.

KADAR PREMIUM BERDAYAMAJU
Dalam keadaan jurang perbezaan yang luas antara kos dan kadar premium, suatu program peralihan harus dirangka untuk jangka waktu dari 5 hingga 8 tahun untuk menyelaraskan kadar premium mencapai tahap yang berdaya maju dan mapan. Ini juga harus difahami dari aspek untuk meningkatkan tahap pendapatan pekerja kepada tahap tinggi menjelang 2020 sejajar dengan Model Ekonomi Baru (NEM).

STRATEGI PERALIHAN KE MOD PENGANGKUTAN AWAM
Peningkatan kadar pembiayaan harus dipandang seiringan dengan amalan sedunia untuk mengurangkan penggunaan motorsikal (42% insuran motor pihak ketiga) di kalangan masyarakat yang menimbulkan beban kos kesihatan tambahan melebihi faedah mod perjalanan lain yang berkos rendah.
Strategi ini juga selaras dengan perancangan untuk meluput kenderaan-kenderaan lama atas dasar mengurangkan pencemaran dan penjimatan tenaga serta komitmen negara untuk menggalakan penggunaan mod pengangkutan awam sehingga 25% di kawasan perbandaran.

SISTEM KAWALAN FRAUD DAN PENGURUSAN RISIKO
Kejadian fraud juga merupakan satu daripada beban sektor ini menghadapi yang mencacatkan keadaan sebenar kos perlindungan insuran motor pihak ketiga. Suatu sistem kalawan fraud dan pengurusan risiko meliputi semua rantaian pembekal automotif, bengkel-bengkel kereta, pihak penyelaras kerugian (adjuster) dan syarikat-syarikat insuran serta JPJ, Kastam Diraja Malaysia dan Polis Diraja Malaysia mungkin dengan digabungkan dengan Pusat Pemerosesan Tuntutan MRC untuk memendekkan tempoh perlaksanaan.
Kami berharap satu tindakan mantap dan progresif dapat dirumuskan ke arah penyelesaian jangka panjang dengan mengambil kira strategi dan komitmen kerajaan dalam mengurangkan keterlibatan dalam aktiviti berbentuk komersil dan mengutamakan perkhidmatan sosial yang kritikal dalam usaha menjadi negara berpendapatan tinggi dan maju.

Dibentangkan oleh,
MUHAMMAD SHA’ANI BIN ABDULLAH AMP Setiausaha Agung
GABUNGAN PERSATUAN-PERSATUAN PENGGUNA MALAYSIA (FOMCA)

Advertisements

Insurans perjalanan
Pengenalan
Ini merupakan panduan sebagai pengenalan untuk membantu anda memahami dengan lebih lanjut tentang perlindungan insurans yang harus dibeli apabila anda membuat perjalanan. Ia memberikan anda maklumat asas untuk membantu anda membuat keputusan yang baik apabila membeli polisi insurans perjalanan.
Apakah insurans perjalanan?
Anda membeli insurans perjalanan untuk melindungi anda dan/atau keluarga anda terhadap kemalangan, kerugian dan gangguan semasa perjalanan anda. Perlindungan adalah terhad kepada tempoh perjalanan anda. Walau bagaimanapun, terdapat sesetengah syarikat insurans yang mungkin menawarkan kombinasi beberapa perlindungan untuk memenuhi keperluan tertentu para pelanggan, termasuklah polisi tahunan jangka panjang jika anda sering membuat perjalanan.
Skop Perlindungan
Skop perlindungan dan skala manfaat berbeza-beza di kalangan syarikat insurans dan anda hendaklah memilih terlebih dahulu untuk memastikan anda membeli polisi terbaik yang memenuhi keperluan anda. Perlindungan yang lazimnya disediakan di bawah insurans perjalanan adalah untuk:
• Kemalangan diri
• belanja perubatan dan yang berkaitan
• kehilangan deposit pakej perjalanan atau pemendekan pemergian
• kehilangan bagasi, barang-barang kepunyaan peribadi dan wang
• kehilangan passpot
• liabiliti diri
• kelewatan bagasi
• kelewatan perjalanan
• pampasan kenderaan
• penghantaran pulang jenazah
Anda boleh mengambil polisi perjalanan untuk diri anda sendiri dan/ atau ahli keluarga anda. Jumlah pampasan yang boleh dibayar adalah berdasarkan bahagian yang ditetapkan bagi setiap ahli keluarga dan jumlah keseluruhannya tidak boleh melebihi jumlah nilai diinsuranskan.
Sila maklum bahawa sekiranya anda melebihi had umur tertentu, anda mungkin tidak dapat membeli insurans perjalanan.
Memahami Manfaat Polisi
Kemalangan diri – anda biasanya dilindungi terhadap kematian dan hilang upaya kekal menyeluruh dalam tempoh 365 hari selepas tarikh kemalangan berlaku. Pampasan akan dibayar mengikut skala manfaat dan mungkin berbeza di kalangan syarikat insurans.
Belanja perubatan dan yang berkaitan – perlindungan untuk masuk hospital, belanja hospital atau pembedahan, belanja perubatan pesakit luar, serta elaun harian sehingga bilangan hari maksimum, jika anda dimasukkan ke dalam hospital untuk tempoh melebihi 24 jam.
Kehilangan deposit perjalanan atau pemendekan pemergian – anda akan diberi pembayaran gantian bagi perbelanjaan yang telah ditanggung terhadap kerugian belanja perjalanan atau tempat penginapan akibat pembatalan atau pemendekan pemergian.
Kehilangan bagasi, barang-barang kepunyaan peribadi dan wang – ini memberikan perlindungan terhadap kehilangan atau kerosakan ke atas bagasi, pakaian, barang-barang kepunyaan peribadi, dan wang anda yang disebabkan oleh kenderaan pengangkut.
Kehilangan pasport – anda akan diberi pembayaran gantian bagi belanja tambahan untuk hotel, perjalanan dan lain-lain belanja di negara yang anda lawati, sementara menunggu pasport yang hilang diganti. Kehilangan pasport hendaklah dilaporkan kepada pihak polis dalam tempoh 24 jam.
Liabiliti diri – jika anda menyebabkan kecederaan tubuh badan kepada pihak ketiga atau menyebabkan kerugian atau kerosakan kepada harta benda pihak ketiga, syarikat insurans akan melindungi anda untuk liabiliti di sisi undang-undang.
Kelewatan bagasi – sekiranya bagasi anda hilang atau tersilap letak untuk tempoh sekurang-kurangnya 12 jam dari waktu anda sampai di destinasi anda, anda akan diberi pembayaran gantian untuk belanja yang anda keluarkan untuk membeli pakaian atau barang peribadi yang penting.
Kelewatan perjalanan – anda akan dibayar sejumlah wang, mengikut suatu jadual, sekiranya penerbangan atau pelayaran ditunda lebih dari 12 jam atas sebab yang di luar kawalan anda.
Rampasan kenderaan – syarikat insurans boleh membuat bayaran harian sehingga kepada bilangan hari yang maksimum sekiranya perjalanan anda terganggu lebih dari 12 jam disebabkan oleh kejadian rampasan.
Penghantaran pulang jenazah – sekiranya berlaku kemalangan maut terhadap pihak diinsuranskan, syarikat insurans akan memberi pembayaran gantian kepada wakil sah pihak diinsuranskan bagi kos membawa pulang jenazah atau abu mayat pihak diinsuranskan.
Pengecualian polisi
Kerugian yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa berikut selalunya dikecualikan daripada perlindungan insurans perjalanan:
• risiko peperangan
• bunuh diri dan ketidaksiuman
• AIDS
• pembunuhan atau serangan yang dirangsang
• melahirkan anak atau keguguran
• sukan berbahaya
Selain daripada itu, terdapat juga pengecualian yang melibatkan peristiwa seperti kelewatan bagasi dan kehilangan bagasi dan barang-barang kepunyaan peribadi disebabkan oleh rampasan dan pemusnahan di bawah peraturan-peraturan kuarantin dan kastam. Anda adalah dinasihatkan supaya sentiasa membaca dengan teliti dan memahami pengecualian yang dikenakan ke atas polisi anda.
Perkara penting yang perlu diambil perhatian apabila membeli insurans perjalanan
Barang-barang kepunyaan peribadi
Semaklah dengan syarikat insurans anda tentang barang-barang kepunyaan peribadi yang boleh dilindungi di bawah insurans perjalanan kerana perlindungan yang diberikan adalah berbeza di kalangan syarikat insurans
Benefisari
Anda adalah dinasihatkan supaya melantik benefisari dan pastikan benefisari anda itu mengetahui tentang polisi insurans perjalanan yang anda beli.
Insurans berganda
Sekiranya anda telah membeli lebih daripada satu polisi perjalanan dan kemudiannya anda meninggal dunia atau hilang upaya, anda atau benefisari anda, mengikut mana yang berkenaan, akan dibayar pampasan di bawah setiap polisi. Walau bagaimanapun, bagi kerugian tertentu seperti belanja perubatan yang pampasannya adalah berdasarkan pembayaran gantian, anda akan dibayar pampasan sekali sahaja bagi kerugian sebenar yang dialami.
Rangkaian gabungan asing
Pastikan syarikat insurans anda mempunyai rangkaian gabungan asing yang baik yang boleh memberikan bantuan yang sewajarnya apabila diperlukan.
Bantuan perubatan dan kecemasan
Adalah mustahak bagi anda mengetahui sama ada syarikat insurans anda menyediakan perkhidmatan talian kecemasan ‘hotline’ 24 jam.
Apa yang anda harus lakukan sekiranya berlaku kerosakan/kerugian?
Hubungan bantuan talian dan kecemasan
Jika polisi perjalanan anda memberikan perkhidmatan talian kecemasan ‘hotline’, hubungilah talian tersebut untuk mendapat bantuan mengenai keperluan perubatan dan perkara- perkara berkaitan perjalanan seperti kehilangan passport dan bagasi.
Memberitahu pihak berkuasa
Sekiranya barang-barang kepunyaan anda yang diinsuranskan hilang atau rosak, anda hendaklah mengambil tindakan yang munasabah untuk melindungi, menyelamat dan memperolehinya semula, dan mestilah segera memberitahu pihak polis tempatan, hotel, syarikat pengangkutan yang berkaitan dan pihak berkuasa terminal pengangkutan yang berkaitan.
Memberitahu syarikat insurans anda dengan secepat mungkin
Apabila berlaku kerugian, anda hendaklah memberitahu syarikat insurans anda dengan serta-merta atau secepat yang mungkin.
Membuat tuntutan terhadap syarikat insurans anda
Anda hendaklah mengemukakan borang tuntutan secepat mungkin kepada syarikat insurans anda dengan menyertakan semua dokumen sokongan seperti polisi asal, laporan perubatan, laporan polis dan apa-apa dokumen yang relevan untuk menyokong tuntutan. Anda hendaklah merujuk kepada tempoh pemberitahuan tuntutan seperti yang ditetapkan di dalam polisi anda.
Bagaimana mengemukakan aduan dan saluran penyelesaian yang tersedia?
• Sekiranya anda mempunyai aduan tentang produk atau perkhidmatan syarikat insurans atau anda tidak berpuas hati dengan penolakan atau tawaran penyelesaian tuntutan, anda hendaklah terlebih dahulu menyelesaikan aduan itu dengan Unit Aduan syarikat insurans berkenaan.
• Sekiranya anda masih tidak berpuas hati dengan keputusan yang telah dicapai, anda boleh menulis sama ada kepada Biro PengantaraKewangan (BPK) atau Bank Negara Malaysia, yang akan mengendalikan aduan anda. Anda mungkin ingin merujuk kepada pegawai di Unit Aduan syarikat insurans anda tentang saluran yang betul untuk mengendalikan aduan anda.
• Sekiranya anda ingin mengemukakan aduan anda kepada BPK, ianya hendaklah dibuat dalam tempoh enam bulan dari tarikh keputusan muktamad pengendali takaful. BPK mengendalikan pertikaian di antara pihak menuntut dan pengendali takafulnya sendiri atau pengendali takaful pihak ketiga.
• BPK adalah sebuah badan bebas yang menyediakan saluran pengendalian aduan yang cepat, mudah dan cekap bagi pengguna membuat aduan atau menyelesaikan pertikaian mereka sebagai alternatif kepada mahkamah.
• Walau bagaimanapun, BPK tidak mengendalikan pertikaian yang melibatkan harga produk takaful dan isu pengunderaitan, kes penipuan dan kes yang telah atau sedang dirujuk kepada mahkamah.
• Selain itu, aduan yang dirujuk kepada BPK adalah terhad kepada:-
o RM200,000 bagi pelan takaful motor dan kebakaran
o RM100,000 bagi pelan takaful yang lain
o RM5,000 bagi kerosakan harta pihak ketiga
• Bagi kes yang bukan di bawah bidang kuasa BPK, anda boleh mengemukakan aduan itu kepada BNM.
Maklumat terperinci tentang cara-cara membuat aduan boleh didapati di bawah topik Maklumat Am bertajuk ‘Asas-asas Insurans dan Takaful’.

Mesin Duit dari WordPress Blog

2011/05/05

PERSATUAN Insurans Am Malaysia (PIAM) menyasar semua persediaan melaksanakan sistem perlindungan untuk ‘kenderaan tersisih’ seperti yang disarankan Bank Negara Malaysia melalui Malaysian Motor Insurance Pool (MMIP) akan siap menjelang minggu depan.

Pengarah Eksekutif PIAM, Lim Chia Fook, berkata ahli persatuan itu kini sedang mempersiapkan sistem itu sebagai langkah menyokong sepenuhnya usaha menyediakan akses yang lebih luas kepada perlindungan motor. Ia katanya, adalah sebahagian daripada pelan peralihan industri itu ke arah Rangka Kerja Perlindungan Motor Baru yang berkuat kuasa tahun depan. “Semua syarikat insurans seharusnya dapat berbuat demikian menjelang minggu depan. Untuk menyediakan kemudahan dan sistem itu akan memakan sedikit masa supaya setiap syarikat insurans dan cawangannya boleh menawarkan sama ada perlindungan motornya sendiri atau mengeluarkan perlindungan bagi pihak MMIP,” katanya dalam kenyataannya di Kuala Lumpur, semalam.

Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas pengumuman Bank Negara Malaysia, kelmarin, berhubung kenderaan persendirian melebihi jangka hayat 10 tahun akan dikenakan kadar premium pasaran normal dan tidak tertakluk kepada bebanan yang dikenakan terhadap kenderaan berisiko tinggi.

Pengumuman yang berkuat kuasa serta-merta itu turut menyatakan pemilik kenderaan persendirian terbabit boleh mendapatkan perlindungan insurans di semua penanggung insurans dan pejabat pos seluruh negara.

Chia Fook berkata, MMIP juga adalah inisiatif industri bagi penyediaan insurans motor iaitu sebagai penanggung insurans terakhir bagi kenderaan yang tidak boleh mendapatkan perlindungan daripada pasaran biasa.

KUALA LUMPUR: Berkuat-kuasa serta-merta kenderaan persendirian melebihi jangka hayat 10 tahun akan dikenakan kadar premium pasaran normal dan tidak tertakluk kepada bebanan yang dikenakan terhadap kenderaan berisiko tinggi.

Serentak itu, pemilik kenderaan persendirian terbabit boleh mendapatkan perlindungan insurans di semua penanggung insurans dan pejabat pos seluruh negara.

Bank Negara Malaysia (BNM) dalam satu kenyataan semalam turut mengumumkan penanggung insurans memberi komitmen untuk menyediakan perlindungan kepada motosikal ditajajamin Insuran Kenderaan Berkelompok Malaysia (MMIP).

“Sehubungan itu, penanggung insurans harus memberitahu pelanggan mereka sama ada perlindungan insurans motor yang ditawarkan, disediakan oleh pihak penanggung insurans atau MMIP.

“Selain itu, kenderaan melebihi 10 tahun atau ‘kenderaan tersisih’ hanya dikehendaki menjalani pemeriksaan tahunan di Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer (PUSPAKOM) jika kenderaan terbabit dianggap berisiko tinggi,” kata kenyataan itu.

Pada tahun 2009, Datuk Seri Najib Razak, berkata kerajaan tidak bercadang membatalkan perlindungan insurans bagi kereta lama dan kenderaan berharga bawah RM10,000.

Perdana Menteri berkata, kesukaran orang ramai mendapatkan perlindungan insurans pihak ketiga adalah disebabkan syarikat insurans menanggung kerugian berikutan kos tuntutan tinggi bagi perlindungan pihak ketiga yang tidak setimpal dengan premium dikenakan.

BNM berkata, bagi memastikan hak pengguna dilindungi, pihaknya melarang penanggung insurans daripada memaksa pelanggan mereka supaya membeli produk bukan motor sebagai syarat untuk mereka menjual perlindungan insurans.

Katanya, langkah itu adalah untuk memastikan orang ramai terus mendapat perlindungan kenderaan yang diperlukan dalam tempoh peralihan kepada Rangka Kerja Perlindungan Kenderaan Baru.

Kami juga memberikan perkhidmatan Insurans Projek seperti

  • Public Liability

(Liaibiliti perundangan ke atas peserta akibat kerosakan atau gantirugi dan kos)

  • Workmen Compensation

(Pampasan Pekerja)

  • Contractor All Risk

Semua bangunan dan projek-projek kejuruteraan sivil seperti rumah kediaman dan bangunan-bangunan pejabat, hospital-hospital, sekolah-sekolah, panggung wayang, kilang-kilang, loji/kilang-loji/janakuasa, kemudahan jalanraya dan landasan keretapi, lapangan terbang
jambatan-jambatan, empangan,sekatan, terowong-terowong, bekalan air dan sistem perparitan, terusan-terusan dan pelabuhan-pelabuhan.

  • Proses

Kami akan proses dengan segera. Polisi diperolehi dalam masa 3 hari tidak  termasuk hari penghantaran.

  • Dokumen diperlukan

– Surat Letter Award/Surat Perlantikan Projek

Anda baru sahaja membeli sebuah motosikal. Sebelum anda menggunakannya di jalanraya, di sisi undang-undang pemandu kenderaan perlu membeli insurans motor.
Statistik kemalangan motor yang terkini mendedahkan bahawa lebih 215,000 buah kenderaan telah terlibat di dalam kemalangan. Pada 1997, telah meningkat sebanyak 14 peratus daripada tahun sebelumnya. Oleh itu maka tidak hairanlah memiliki insurans motor adalah syarat wajib pada pemilik-pemilik kenderaan. Antara sebab utama kenapa kita perlu membeli insurans motor ialah untuk melindungi kenderaan kita apabila berlaku kemalangan yang boleh mengakibatkan kerosakan serius dan ianya merupakan kerugian jika tiada insurans untuk melindungi kenderaan kita atau pihak lain. Apabila kita membeli insurans motor, kita sebenarnya telah melindungi aset kita kerana pada hari ini kenderaan adalah aset kedua paling bernilai selepas rumah kita.

Bagaimana boleh kita menerima perlindungan daripada insurans motor kita?

Untuk menerima perlindungan ini, kita sebagai pemegang-pemegang polisi, telah membayar premium kepada syarikat Insurans. Syarikat insurans akan mengumpulkan semua premium ke sebuah dana yang akan digunakan untuk dijadikan pampasan bagi setiap pemegang polisi yang mengalami kemalangan motor. Oleh itu, jika berlaku kemalangan, beban anda akan diringankan dengan kaedah dana tersebut. Itulah pentingnya insurans motor.